សកម្មភាពថ្ងៃទី៣ នៅស្តង់ពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

សកម្មភាពថ្ងៃទី៣ នៅស្តង់ពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”


សកម្មភាពថ្ងៃទី៣ នៅស្តង់ពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” (Tourism Startup Network)  

 

#Cambodia4point0 #បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ #TourismStartupNetwork #TRAVEX