សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងទេសចរណ៍ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ក្នុងការសហការរៀបចំ និងចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

  • ទំព័រដើម
  • ប្រភពព័ត៌មានជាតិផ្សេងៗ
  • សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងទេសចរណ៍ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ក្នុងការសហការរៀបចំ និងចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងទេសចរណ៍ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ក្នុងការសហការរៀបចំ និងចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”


សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងទេសចរណ៍ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ក្នុងការសហការរៀបចំ និងចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ "បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” (Tourism Startup Network) នាឱកាសវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ (ATF 2022) នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអរគុណចំពោះសាធារណជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅស្តង់ពិព័រណ៍របស់យើងខ្ញុំ ជាពិសេសអរគុណចំពោះការគាំទ្ររាល់សកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ 

 

#Cambodia4point0 #បណ្ដាញធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ #TourismStartupNetwork #TRAVEX