តើអក្ខរកម្មឌីជីថលមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?

តើអក្ខរកម្មឌីជីថលមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?


តើអក្ខរកម្មឌីជីថលមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?

ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់អក្ខរកម្មឌីជីថល

#Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល