វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ


 វគ្គសិក្សាខ្លី  “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៩ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ សេចក្ដីផ្ដើមអំពី Cloud; Cloud Management; ទូទៅអំពីឯកជនភាព; ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព និងការការពារឯកជនភាព (Telegram & Facebook)

ចូលរៀនថ្ងៃទី៣០ និងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 

ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក Background Zoom

 

 ពត៌មានបន្ថែម៖

- ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦២៨ ៦៦៥

- អុីម៉ែល៖ info@cambodia4point0.org

 

 

#Cambodia4point0 #DigitalLiteracy