តើការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិតមានអ្វីខ្លះ?

តើការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិតមានអ្វីខ្លះ?


តើការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិតមានអ្វីខ្លះ?

ខាងក្រោមនេះជាការគំរាមកំហែងមួយចំនួននៅតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិត

 

#Cambodia4point0 #InternetSecurity #សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិត