តើសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិតផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?