សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក សំ ចិត្រា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក សំ ចិត្រា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក សំ ចិត្រា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”។

សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនា 

#Cambodia4point0 #TechandBusiness