ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”

  • ទំព័រដើម
  • videos
  • ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”

ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”


កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

 ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យា និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”

 វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក សំ ចិត្រា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៤រសៀល

#Cambodia4point0 #TechandBusiness