តើឧបករណ៍តភ្ជាប់ និងឧបករណ៍ឆ្លាតមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ?