អបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ នាក់

អបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ នាក់


អបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ នាក់ ដែលឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ។

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការឆ្លើយដោយផ្ទាល់ និងចែករំលែកបន្ត។ សូមបន្តចូលរួម និងតាមដានហ្វេសប៊ុកផេករបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម និងចែករំលែកបន្តឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនូវចំណេះដឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

សំណួរ៖ ក្នុងចំណោមចម្លើយខាងក្រោម មួយណាមិនមែនជាឈ្មោះមេរោគដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ?

ចម្លើយ៖ ង. មេរោគ Drive

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ សូមផ្ញើសារ (Inbox) មកកាន់ផេករបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

#Cambodia4point0 #Winners #QUIZ