សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក យស សំណព្វ វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០

សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក យស សំណព្វ វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក យស សំណព្វ ប្រធានស្ដីទីផ្នែកបទពិសោធន៍អតិថិជន និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ឌីជីថល នៃក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆ្លាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ”។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនា។

#Cambodia4point0 #SmartDevcies