ក្រសួងទេសចរណ៍ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ គ្រោងនឹងជ្រើសរើសអាជីវកម្ម Startup ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន៥

ក្រសួងទេសចរណ៍ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ គ្រោងនឹងជ្រើសរើសអាជីវកម្ម Startup ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន៥


ក្រសួងទេសចរណ៍ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ គ្រោងនឹងជ្រើសរើសអាជីវកម្ម Startup ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន៥ ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងពិភពលោក ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការ "អក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥"។

 

#Cambodia4point0 #TRAVEXExhibition #Startup