តើបច្ចេកវិទ្យាណាខ្លះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម?