មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់សាធារណជន

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់សាធារណជន

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់សាធារណជន


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់សាធារណជន អំពី “កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា” នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Cambodia4point0 #DigitalLiteracy