តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (០៨-១៤ វិច្ឆិកា ២០២១)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (០៨-១៤ វិច្ឆិកា ២០២១)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (០៨-១៤ វិច្ឆិកា ២០២១)

This Week in Technology (08-14 November 2021)

---

-Reuters: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/southeast-asia-internet-economy-hit-1-trln-by-2030-report-says-2021-11-10/

-Business Insider: https://www.businessinsider.com/targus-smart-backpack-uses-apple-iphone-find-my-tracking-technology-2021-11

-Tech Crunch: https://techcrunch.com/2021/11/10/youtube-is-removing-the-dislike-count-on-all-videos-across-its-platform/

-The Verge: https://www.theverge.com/2021/11/9/22772477/samsung-next-gen-ram-lpddr5x-smartphones-14nm-metaverse-marketing

-United News Post: https://unitednewspost.com/news/technology/google-research-changes-the-game-for-medical-imaging-with-self-supervised-learning/

-Funtitech: https://fuentitech.com/microsoft-teams-updates-help-you-focus-during-the-meeting/347610/

 

#Cambodia4point0 #TechNews