តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២២-២៨ វិច្ឆិកា ២០២១)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២២-២៨ វិច្ឆិកា ២០២១)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២២-២៨ វិច្ឆិកា ២០២១)

This Week in Technology (22-28 November 2021)

---

-C/net: https://www.cnet.com/tech/mobile/apple-says-its-drivers-license-feature-is-coming-early-2022/

-Tech republic: https://www.techrepublic.com/article/nyc-wuhan-and-albuquerque-win-smart-city-awards/

-Tech Crunch: https://techcrunch.com/2021/11/23/sensetime-ipo/

-The Verge: https://www.theverge.com/2021/11/23/22798204/microsoft-new-emoji-windows-11-now-available

-The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/technology/2021/11/17/home-fitness-peloton-guide-tempo-move/

-BBC News: https://www.bbc.com/news/technology-59373963

 

#Cambodia4point0 #TechNews