បទយកការណ៍ "វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”

បទយកការណ៍ "វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”


សកម្មភាពក្រុមការងារប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ថតបទយកការណ៍ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរុញឱ្យយុវជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុង "វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍” (Science Technology and Innovation)។ វីដេអូនឹងមានផ្សាយជូននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ!

 

#Cambodia4point0 #Interview #YouthinSTI