កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល

កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល


កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល បានបន្តបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជា៖ ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (Email Marketing), ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈអ៊ីនស្តារក្រាម (Instagram Marketing), ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈយូធ្យូប (YouTube Marketing), ការឌីសាញ ផ្នែកទី១ (Design Systems I), ការបង្កើតអាជីវកម្មឌីជីថល និងការធ្វើបទបង្ហាញ, ការឌីសាញ ផ្នែកទី២ (Design system II) និងការបង្កើតគំរូអាជីវកម្ម នាថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដោយសិក្សាផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Zoom។

 

 

 

 

#Cambodia4Point0 #DigitalLiteracy #EmailMarketing #InstagramMarketing #YouTubeMarketing #DesignSystems #ការបង្កើតអាជីវកម្ម #GraphicDesign