ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា


ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា សូម Subscribe YouTube Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.0

 

 

#Cambodia4point0 #YouTubeChannel