ហេតុផលដែលបច្ចេកវិទ្យា 5G មានភាពចាំបាច់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត