តើជារឿងចាំបាច់ដែរឬទេ ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមពីបច្ចេកវិទ្យា AR & VR?

តើជារឿងចាំបាច់ដែរឬទេ ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមពីបច្ចេកវិទ្យា AR & VR?


តើជារឿងចាំបាច់ដែរឬទេ ដែលប្រទេសជុំវិញពិភពលោក ក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមពីបច្ចេកវិទ្យា AR & VR និងដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ? ហេតុអ្វី?

#Cambodia4point0 #បច្ចេកវិទ្យាar #បច្ចេកវិទ្យាvr #ARVR #augmentedreality #virtualrealityart