មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោកស្រី ខាត់ ឆវី ស្ថាបត្យករអាស៊ាន និងជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោកស្រី ខាត់ ឆវី ស្ថាបត្យករអាស៊ាន និងជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោកស្រី ខាត់ ឆវី ស្ថាបត្យករអាស៊ាន និងជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្ម” (Architectural Technology)។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនា 

#Cambodia4point0 #Architectural #Technology #បច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្ម