កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)


កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ (Big Data)

▪️វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក ឈឹម ប៊ុនឈុន គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជា ទិន្នន័យធំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុៈធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា

▪️ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង៖ ៤រសៀល

#Cambodia4point0 #BigData #ទិន្នន័យធំ #បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ