មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក ឈឹម ប៊ុនឈុន គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជា ទិន្នន័យធំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុៈធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក ឈឹម ប៊ុនឈុន គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជា ទិន្នន័យធំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុៈធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក ឈឹម ប៊ុនឈុន គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជា ទិន្នន័យធំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុៈធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា 

ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ” (Big Data)។ 

សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនា 

#Cambodia4point0 #BigData #ទិន្នន័យធំ #បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ