ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆ្លាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆ្លាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ


កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

ប្រធានបទ៖ “ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆ្លាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ”

វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក យស សំណព្វ ប្រធានស្ដីទីផ្នែកបទពិសោធន៍អតិថិជន និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ឌីជីថល នៃក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល

#Cambodia4point0 #SmartDevcies