តើលោកអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេ?


តើលោកអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកមានស្គាល់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេ?

ពិតជាពិបាកឆ្លើយថាទេណាស់! ដើម្បីឱ្យជោគជ័យលើការគ្រប់គ្រងជំងឺមួយនេះ អ្នកជំងឺ និងក្រុមគ្រួសារត្រូវតែស្វែងយល់អំពីរបបអាហារ វិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណ របៀបតាមដានជាតិស្ករក្នុងឈាម។ល។ ហើយរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះគឺ វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម៚

It’s not about me…! It’s not about you…! It’s not even about us…! But it’s about the love for our diabetic patients…!

 iOS: https://apps.apple.com/kh/app/carnetdia/id1435695534

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.info.carnetdia

#Cambodia4point0 #CarnetDia