ភាពខុសគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) និងធនាគារឌីជីថល (Digital Banking)

ភាពខុសគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) និងធនាគារឌីជីថល (Digital Banking)


ភាពខុសគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) និងធនាគារឌីជីថល (Digital Banking)

 

#Cambodia4point0 #DigitalBanking

ពីនេះពីនោះ