វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ


វគ្គសិក្សាខ្លី  “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៤ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ Google Maps និង Google My Business។

 

ចូលរៀនថ្ងៃទី២៨ និងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៧យប់

 

ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖

http://bit.ly/3D91Xn7

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖

http://bit.ly/3Hpf6Lq

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក Background Zoom៖

https://bit.ly/3EwH5Ga

 ព័ត៌មានបន្ថែម៖

-ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦២៨ ៦៦៥

-អុីម៉ែល៖ info@cambodia4point0.org

 

#Cambodia4point0 #DigitalLiteracy

ពីនេះពីនោះ