មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.0 បានបន្តរៀបចំ “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.0 បានបន្តរៀបចំ “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ


មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.0 បានបន្តរៀបចំ “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ លើមុខវិជ្ជា៖ សេចក្ដីផ្ដើមអំពី Cloud; Cloud Management; ទូទៅអំពីឯកជនភាព; ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព និងការការពារឯកជនភាព (Telegram & Facebook) នាថ្ងៃទី៣០ និងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដោយសិក្សាផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Zoom។

 

#Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #Cloud #CloudManagement #DataPrivacy