តួនាទីនៃបច្ចេកវិទ្យា FinTech នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

តួនាទីនៃបច្ចេកវិទ្យា FinTech នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក


តួនាទីនៃបច្ចេកវិទ្យា FinTech នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

 

#Cambodia4point0 #បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ #បច្ចេកវិទ្យាFinTech #FinTech #FinancialTechnology