វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ


 វគ្គសិក្សាខ្លី  “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១១ម៉ោង នៅទីតាំងផ្ទាល់ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) ជាន់ទី៧, បន្ទប់ៈ Computer Lab សិក្សាលើមុខវិជ្ជា៖ Microsoft Word, Microsoft Excel និង Microsoft PowerPoint ។

 

 ចូលរៀនថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក

 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://bit.ly/3SHhPnW

 ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច

 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://bit.ly/3SNuuWr

 ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់

 សិក្ខាកាមដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលក្រុមការងារនឹងផ្ញើចូលនៅក្នុង Group Telegram នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ទើបមានសិទ្ធិចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ

 

 ព័ត៌មានបន្ថែម៖

▪️ ទូរស័ព្ទ៖ ០៨១ ៧៣៩ ៩៨៦

▪️ អុីម៉ែល៖ [email protected]

 ទីតាំងបណ្ដុះបណ្ដាល៖ https://bit.ly/49Hv4vK

#Cambodia4point0 #GeneralDigitalLiteracy #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #MicrosoftOffice