យុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល

យុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល


យុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ដោយសារពួកគេជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មដ៏មានសក្តានុពល និងជាក្រុមមនុស្សដែលងាយក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទថ្មីៗ និងជាអ្នកដែលនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា។

—————————

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

 

#Cambodia4point0 #HunMany #Youth