អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ


អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ 

០៩ វិចិ្ឆកា ១៩៥៣ - ០៩ វិចិ្ឆកា ២០២៣

 

#Cambodia4point0 #IndependenceDay