ការងារ ៧ ប្រភេទដែលមានអ្នកជំនាញច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្នាល “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market)

ការងារ ៧ ប្រភេទដែលមានអ្នកជំនាញច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្នាល “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market)


ការងារ ៧ ប្រភេទដែលមានអ្នកជំនាញច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្នាល “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market)

 

គេហទំព័រ: www.khmertechmarket.com  

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Android (Play Store): https://link.khmertechmarket.com/playstore  

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ iOS (App Store): https://link.khmertechmarket.com/appstore

 

 

#Cambodia4point0 #ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ #KhmerTechMarket

ពីនេះពីនោះ