ប្រទេសទាំង ១០ ដែលឈានមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

ប្រទេសទាំង ១០ ដែលឈានមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤


ប្រទេសទាំង ១០ ដែលឈានមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

#Cambodia4point0 #Top10 #Countries #LeadinginAI #ResearchandTechnology