តើអ្នកដឹងទេ???

តើអ្នកដឹងទេ???


តើអ្នកដឹងទេ???

ដើម្បី Record Screen នៅលើកុំព្យូទ័រដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច [Windows Key] + [G] បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង Capture+Start Recording ជាការស្រេច។

 

 

#Cambodia4point0 #RecordScreen