តើការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?