អ្វីទៅជាការអប់រំស្ទែម? តើការអប់រំស្ទែមមានការវិវត្តដូចម្ដេចខ្លះ?