បច្ចេកវិទ្យា និងកម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការរចនាស្ថាបត្យកម្ម

បច្ចេកវិទ្យា និងកម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការរចនាស្ថាបត្យកម្ម


តើការរចនាស្ថាបត្យកម្មត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងកម្មវិធី (Application) សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?

#Cambodia4point0 #Architectural #Technology #បច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្ម