តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៩-២៥ កុម្ភៈ ២០២៤)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៩-២៥ កុម្ភៈ ២០២៤)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៩-២៥ កុម្ភៈ ២០២៤)

This Week in Technology (19-25 February 2024)

---

1-Engadget: https://rb.gy/mh2y8z

2-The Verge: https://rb.gy/oyfn19

3-Tech Crunch: https://rb.gy/9let0j

4-GWN: https://rb.gy/pfhlht

5-Digital trends: https://rb.gy/4g5o16

6-HT Tech: https://shortwidth="100%" height="350" src.at/horN1

#Cambodia4point0 #TechNews