តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៧-២៣ មិថុនា ២០២៤)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៧-២៣ មិថុនា ២០២៤)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (១៧-២៣ មិថុនា ២០២៤)

This Week in Technology (17-23 June 2024)

---

1-Mix Mag: https://rb.gy/zt9h5shttps://rb.gy/zt9h5s

2-News Bytes: https://rb.gy/e6fu3f

3-Engadget: https://rb.gy/6el7fl

4-Tech Crunch: https://rb.gy/7pre6y

5-GIZMODO: https://rb.gy/opmrhy

6-The Verge: https://shortwidth="100%" height="350" src.at/rLhla

#Cambodia4point0 #TechNews