ទំហំទីផ្សារនៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣ និងការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

ទំហំទីផ្សារនៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣ និងការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់


ទំហំទីផ្សារនៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣ និងការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

ប្រភព៖ Precedence Research

#Cambodia4point0 #ទំហំទីផ្សារនៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល #Digital #Transformation