សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់កន្លងមកពីកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ (Quiz) របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់កន្លងមកពីកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ (Quiz) របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០


សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់កន្លងមកពីកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ (Quiz) របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០។

 

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមឆ្លើយដោយផ្ទាល់ និងចែករំលែកបន្ត។ សូមបន្តចូលរួម និងតាមដានហ្វេសប៊ុកផេករបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម និងចែករំលែកបន្តឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនូវចំណេះដឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

 

 

#Cambodia4point0 #Winners #Quiz