សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”

សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”


សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”។

សូមអញ្ជើញទស្សនាស្ដង់របស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ស្ថិតនៅ Zone D ស្តង់លេខ D25 ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។

 

 

#Cambodia4point0 #STIDay #ទិវាជាតិលើកទី១