ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានអញ្ជើញទស្សនាស្តង់បង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានអញ្ជើញទស្សនាស្តង់បង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានអញ្ជើញទស្សនាស្តង់បង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល


ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានអញ្ជើញទស្សនាស្តង់បង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”។

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថល, ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីបច្ចេកវិទ្យា, ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តគម្រោងគំរូ។

សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទស្សនាស្ដង់របស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ស្ថិតនៅ Zone D ស្តង់លេខ D25 ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។

___________________________

ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣