បញ្ជីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក្រុងព្រះសីហនុ


ថ្ងៃ០២-៣០ ខែមេសា