បញ្ជីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល សម្រាប់ជនពិការ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០២៣


ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០២៣