១១ សញ្ញាបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើសកម្រិតបណ្ដាលឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត

១១ សញ្ញាបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើសកម្រិតបណ្ដាលឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត


១១ សញ្ញាបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើសកម្រិតបណ្ដាលឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត 

 

 

#Cambodia4point0 #mentalhealth