នៅចាំអីទៀត តោះ! បង្កើតគណនីទាំងអស់គ្នា

នៅចាំអីទៀត តោះ! បង្កើតគណនីទាំងអស់គ្នា


នៅចាំអីទៀត តោះ! បង្កើតគណនីទាំងអស់គ្នា 

“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) ជាថ្នាលប្រមូលផ្ដុំ និងផ្គូផ្គងរវាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នែកតម្រូវការ លើសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម

 គេហទំព័រ៖ www.khmertechmarket.com

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Mobile App)៖

 Android (Play Store): https://link.khmertechmarket.com/playstore

 iOS (App Store): https://link.khmertechmarket.com/appstore

 

បណ្ដាញសង្គម Khmer Tech Market៖

. Facebook Page: http://bit.ly/3RaNUmQ

. Instagram: http://bit.ly/3HCOl68

. YouTube: http://bit.ly/3j4ajpv

. LinkedIn: http://bit.ly/3WD5twV

. Telegram: http://bit.ly/3XFkNuk

. TikTok: http://bit.ly/3HfmZ4D

 

 

#Cambodia4point0 #KhmerTechMarket

ពីនេះពីនោះ