ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ


ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ​
Executive Team

លោក អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន

MR. AING SOVANNROATH

នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

EXECUTIVE DIRECTOR


លោក រ៉ឺន ដារ៉ូ

MR. REUN DARO

បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

Marketing Officer

លោក ហ៊ុយ ងួន

MR. HUY Nguon

បុគ្គលិកផ្នែក Design

DESIGNER

លោក ទី ប៊ូណា

MR. TY Bouna

បុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

IT OFFICER

កញ្ញា ដាន្នី កាហ្ស៊ី ជ្យែហ្សស្ស្ម៉ីន

MS. DANY Kazy Jasmine

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

ADMINISTRATIVE OFFICER

លោក ស៊្រុន ដារា

MR. SRUN Dara

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល - ហិរញ្ញវត្ថុ

ADMIN AND FINANCE OFFICER

លោក ហេង ម៉េងតាន់

MR. HENG Meng Taing

បុគ្គលិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Research Officer

កញ្ញា ជ្រីវ សុគន្ធ ទេពី

MS. CHRIV Sokun Tepy

បុគ្គលិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Research Officer

កញ្ញា រឿត ធារី

MS. ROEUT Theary

គណនេយ្យករ

Accountant